Algemene voorwaarden

A. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Indigodog Hondenfotografie.
2. Bij het afnemen van producten en diensten ga je automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heb je tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kun je dat schriftelijk en voorafgaand aan de fotoreportage kenbaar maken.
3. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen om een overeenkomst aan te gaan.
4. Overeenkomst: de overeenkomst van een opdracht tussen fotograaf/Indigodog Hondenfotografie en de opdrachtgever.
5. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
6. Fotograaf: Carmen Alink, Indigodog Hondenfotografie, KVK 08104325, vestigingsnummer: 000004091787, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
7. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of -personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
8. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
9. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
10. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Indigodog
Hondenfotografie worden aangepast.

B. Fotoreportages

1. Je kiest voor Indigodog Hondenfotografie omdat de manier van fotografie en werkwijze van deze fotograaf jou aanspreekt, Indigodog Hondenfotografie is hierin vrij haar artistieke kennis
en inzicht in de fotoreportage toe te passen.
2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Indigodog
Hondenfotografie zal naar eigen inzicht beoordelen welke foto’s wel en/of niet geschikt zijn om aan jou te tonen.
3. Indigodog Hondenfotografie zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in
overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin zij als fotograaf gebruikelijk werkt.
4. Indigodog Hondenfotografie spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoreportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, zoals het instrueren of op de hoogte stellen van andere aanwezigen.
5. Er zal een grote verscheidenheid aan opnames worden gemaakt. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van wensen voor bepaalde foto’s.
6. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande storende elementen in de foto te verwijderen en/of te verminderen. Extra nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.
7. Binnen 14 werkdagen na het maken van de fotoreportage zullen de foto’s op een persoonlijke fotogalerij geplaatst worden op www.indigodog.nl . Vanaf je eigen fotoalbum is het mogelijk om fotoproducten te bestellen.
8. Bij het maken van een fotoreportage zijn we afhankelijk van honden (en/of andere dieren); blijf altijd rustig en kalm, ook al doet het model niet gelijk wat je wilt.

9. Het welzijn van de honden staat bij Indigodog Hondenfotografie hoog in het vaandel. De fotograaf behoudt zich het recht voor om een fotoreportage te weigeren, als ze het gevoel heeft dat het welzijn van een hond/dier op enigerlei wijze in gevaar is.
10. Er worden geen minimum of maximum aantal foto’s gemaakt tijdens een fotoreportage. De prioriteit is kwaliteit en afwisseling boven kwantiteit.

C. Afspraak maken

1. Een fotoreportage boeken kan via het contactformulier op de website, of elektronisch zoals e-
mail.
2. Eventuele reiskosten van Indigodog Hondenfotografie zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden overeengekomen en voldaan.Reiskosten worden berekend vanaf Helmond of Beuningen ov.
3. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
4. Het verschuldigde bedrag voor de fotoreportage en de eventuele reiskosten dient/dienen direct na de fotoreportage voldaan te worden.
5. Annuleren van een fotoreportage kan kosteloos tot maximaal 48 uur voor de geplande afspraak van de fotoreportage. Ingeval van annulering daarna wordt een percentage van 50% in rekening gebracht op de opnamekosten en eventuele reiskosten.

D. Betalingen & levertijd

1. Door een bestelling te plaatsen geef je te kennen dat je met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
2. Na het plaatsen van je bestelling ontvang je zo snel mogelijk een opdrachtbevestiging met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen.
3. De betalingstermijn van de factuur is 10 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien je het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan hebt binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met € 15,- administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt jou in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor rekening van de opdrachtgever.
4. Indien de opdrachtgever een bestelling wil plaatsen, maar het volledige bedrag niet in één keer kan betalen, is het mogelijk om in twee of drie termijnen te betalen.
5. Levering van bestelde producten vindt pas plaats als het volledige te betalen bedrag betaald is.
6. De levertijd kan per product verschillen. Bij het plaatsen van de bestelling zal de geschatte levertijd worden vermeld. De levering van de producten is afhankelijk van verschillende factoren zoals drukte, hoeveelheid foto’s en overige omstandigheden.
7. Wil je foto’s voor eigen gebruik en/of voor social media kanalen dan zijn deze in verkleind formaat met logo op aanvraag mogelijk. Bestanden in HR worden niet geleverd tenzij van te voren is afgesproken tegen welk tarief en aantal.

 

E. Klachten, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval
binnen tien werkdagen na levering van de foto’s, schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt, of een nieuwe levering van producten, om alsnog het gewenste doel te bereiken.

3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan
ook.
4. Tijdens de fotoreportage ben je verantwoordelijk en aansprakelijk voor jezelf en jouw eigendommen. Schade aan jezelf, jouw eigendommen en aan anderen, in de breedste zin van het woord, zijn op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
5. Deelname aan een fotoreportage is volledig voor jouw eigen risico.
6. Het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en/of zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Echter bij regen niet vanwege de apparatuur. Als je besluit om ondanks regen- of slecht weer voorspellingen Indigodog Hondenfotografie toch te laten komen en de fotoreportage gaat uiteindelijk niet door of kan door de omstandigheden niet plaats vinden, dan betaal je de kosten die Indigodog Hondenfotografie heeft moeten maken.
7. De fotoreportage is voor jou persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

F. Auteursrechten & Publicaties

1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Indigodog Hondenfotografie. Indien je foto’s wilt gebruiken voor publicatie, commerciële doeleinden of ander niet eerder overeengekomen gebruik, neem dan altijd vooraf contact op met Indigodog Hondenfotografie.
2. Op alle foto’s van Indigodog Hondenfotografie rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Indigodog Hondenfotografie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.
3. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeld te worden: “Foto: Indigodog Hondenfotografie”. Bij het niet-nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100 % van het bedrag verschuldigd aan publicatierechten.
4. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Indigodog Hondenfotografie. Bij inbreuk komt Indigodog Hondenfotografie een vergoeding toe ter hoogte van de gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van € 250,-.
5. Indigodog Hondenfotografie behoudt zich te allen tijde het recht voor om foto’s uit jouw reportage te gebruiken ten behoeve van promotionele doeleinden, zoals social media, portfolio en publicaties. Bezwaren dienen schriftelijk te worden doorgegeven aan opdrachtnemer.

G. Rechtssysteem

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Fotograaf partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. Op al deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Hopende op een prettige samenwerking, om een herinnering voor het leven te maken.